قابل توجه مجاز شدگان برای مصاحبه علمی و فنی

کلیه مجازشدگان برای انجام مرحله دوم آزمون (مصاحبه علمی و فنی)

فرم “پرسشنامه اطلاعات شخصی و تخصصی”

ذیل را؛ با کلیک روی لینک زیر دریافت و پس از تکمیل بضمیمه مدارک در روز مقرر بهمراه بیاورند.

porseshname96

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد