حضور دادستان انتظامی کانون و معاون دادستان

مطابق بند ۴ مصوبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۲ هیأت مدیره و طی هماهنگی به عمل آمده؛ با توجه به ضرورت حضور دادستان محترم و معاون ایشان در کانون، مقرر گردید منبعد در ساعات کاری تایم بعد از ظهر روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته آقایان مهندس خلیلی (دادستان انتظامی) و طهماسبی زاده (معاون دادستان) در کانون حضور داشته باشند