رزومه داوطلبین چهارمین دوره انتخابات ارکان کانون به شرح ذیل میباشد:

نکته : مسئولیت صحت و سقم کلیه مطالب مندرج در رزومه های منتشره تماماً بر عهده داوطلبین است.

زمان این اطلاعیه به پایان رسیده است.