دوره آموزشی حقوق عمومی مربوط به کارآموزان(آزمون۹۵)

«دوره آموزشی حقوق عمومی»
مربوط به کارآموزان کانون(آزمون۹۵)،روز چهارشنبه ۲۰آذر ماه ساعت ۱۶ در ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی برگزار گردید.
مدرس دوره:دکتر خدابخشی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی