انتخابات هیئت رئیسه گروه یک(منابع آب و معادن)

با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیئت رئیسه گروه ۱ (منابع آب و معادن) که با حضور رئیس کانون ، نماینده هیئت مدیره ، بازرس کانون و داوطلبین عضویت در هیئت رئیسه گروه مذکور صورت گرفت؛ ترکیب هیئت رئیسه به جای رأی گیری فیزیکی، توسط اعضای گروه و توافق آنها به شرح زیر حاصل گردید:

۱- آقای دکتر رسول شمس-رئیس گروه

۲-آقای مهندس ابوالقاسم آقاصفری-نائب رئیس گروه

۳-آقای مهندس حامد صالح فرد-منشی گروه

۴-آقای دکتر امیر مرادی نژاد-عضو علی البدل

که به مدت ۲ سال انتخاب شدند.