دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی(نوبت دوم)تعاونی مسکن کانون

جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) شرکت تعاونی(در شرف تأسیس) مسکن کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ واقع در اراک – خیابان هپکو-سازمان جهاد کشاورزی برگزار میگردد.