صورتهای مالی سال ۸۹

امکان مطالعه تفریغ بودجه و صورتهای مالی سال ۸۹ و دفاتر مربوطه که به تایید هیئت مدیره و بازرس محترم رسیده در محل کانون فراهم می‌باشد.

لذا از کارشناسان محترم دعوت میشود در صورت تمایل به امور مالی کانون مراجعه نمایند.