نظامنامه انتخابات ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی نامه شماره ۲۳۲۴/ش مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ اقدام به ارسال نظامنامه انتخاب ارکان کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری (جایگزین نظامنامه قبلی) نموده؛ که نظامنامه ارسالی، عیناً منتشر و با لینک قابل مشاهده میباشد.

ent1

ent2

 

ent3

 

ent4

 

ent5