اعضای سومین هیئت رئیسه گروه ۷

در گروه ۷ آقای مهندس مجتبی صالحی بعنوان رئیس – آقای مهندس امیر حلمی بعنوان نائب رئیس و آقای مهندس عباس خسروبیگی بعنوان دبیر انتخاب گردیدند.

به دلیل عدم تقاضای کاندیداتوری؛ بین سه نفر فوق انتخابات داخلی برگزار گردید.