لیست شماره حسابهای کانون استان مرکزی

shomareh-hesab

شماره حسابهای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی؛  توسط  کارمند امور مالی کانون اعلام گردید.

بدینوسیله شماره حسابهای کانون به شرح ذیل جهت درج در سایت بحضورتان اعلام میگردد:
۲۰۴۱۶۱۳۵۰۱    بانک ملت شعبه شهید بهشتی اراک – واریزحق الزحمه های کارشناسی های ارجاعی از کانون
۱۴۰۷۳۳۰۶۲۱   بانک تجارت شعبه جهاد – واریز وجوه حق عضویت و افزایش صلاحیت و شکایات و سایر درآمدهای کانون
۰۱۰۲۸۴۷۷۰۶۰۰۵  بانک ملی شعبه علوی – واریز ۵% درآمد از حق الزحمه های کارشناسی
۰۲۱۶۷۳۱۸۴۷۰۰۳  بانک ملی شعبه علوی – واریز حق الزحمه های کارشناسی ارجاعی از مراجع قضایی

خادمی

لازم به یادآوری است: همانگونه که در پاسخ به سوال شماره ۲ صفحه راهنما تاکید گردیده؛ “در صورت نیاز به واریز وجوه برای مواردی که در لیست فوق ذکر نشده، لطفا با امور مالی کانون هماهنگ نمایید