لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری فروردین ماه ۱۳۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲
۳  
۴  
۵  
۶
۷  
۸
۹
۱۰ علی قربانی 
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴  
۱۵ مهرشاد افروز 
۱۶  
۱۷ علی خطیب زاده 
۱۸ ابوالفضل فیروزی
۱۹ حسن ابراهیمی
۲۰ سبکتکین شفقت
۲۱  
۲۲ روح اله کارخانه
۲۳  
۲۴  
۲۵ سیدمحمدعلی میرعظیم 
۲۶  
۲۷ سعید خانقاهی
۲۸ منصور علی آبادی فراهانی 
۲۹  
۳۰  
۳۱  

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد