انتصاب اعضای کمیته رفاه کانون کارشناسان استان مرکزی

طبق مصوبه بند ۶ صورتجلسه مورخ یکم مهر ماه ۹۸ هیئت مدیره کانون؛ آقایان علیرضا فرشید پور، محمد مهدوی و خانم زهرا دهقانی به عنوان اعضاء کمیته رفاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی منصوب شدند.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد