انتصاب اعضای کمیته رفاه کانون کارشناسان استان مرکزی

طبق مصوبه بند ۶ صورتجلسه مورخ یکم مهر ماه ۹۸ هیئت مدیره کانون؛ آقایان علیرضا فرشید پور، محمد مهدوی و خانم زهرا دهقانی به عنوان اعضاء کمیته رفاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی منصوب شدند.