لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مهرماه ۱۴۰۱

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲ اسرافیل روستایی
۳  
۴ علیرضا طالبی
۵  
۶ حسین محمدی
۷  
۸  
۹  
۱۰  
۱۱ سعید خانقاهی
۱۲ رحمن ملکی
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶ جلال الدین میرآخورلی
۱۷ احسان تقوایی
۱۸ جمشید مقدسی
۱۹  
۲۰  
۲۱ محمدباقر قلعی
۲۲  
۲۳  
۲۴ وحید مومنی
۲۵  
۲۶  
۲۷ عباس چاپاری
۲۸ بهزاد افشار
۲۹  
۳۰  
۳۱  

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد