انتخابات اعضای دفتر نمایندگی کانون در ساوه، زرندیه و نوبران

انتخابات اعضای دفتر نمایندگی کانون در ساوه، زرندیه و نوبران روز چهارشنبه ۲ آذر ماه ساعت ۱۶ در محل دفتر مهندس خوشدل واقع در ساوه برگزار گردید و فقط کارشناسان دارای پروانه ی تمدید شده مجاز به رای دادن بودند. 

از بین شش نفر داوطلب عضویت؛ پس از شمارش آراء، آقایان :

۱- احمد خوشدل (رئیس) ۲- عباس مرادلی (منشی) ۳- احمد قره بیگلو (نائب رئیس) به عنوان اعضای اصلی و آقای عباس بخش محمدلو به عنوان عضو علی البدل نمایندگی کانون در ساوه، زرندیه و نوبران انتخاب شدند.