ثبت نام از داوطلبان ارکان کانون تا پایان وقت اداری سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱

با توجه به پیگیری موضوع از طریق شورای عالی کارشناسان و هماهنگی انجام شده،

ثبت نام از داوطلبان ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی تا پایان وقت اداری سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ تمدید شد، لذا داوطلبان می توانند تا تاریخ مذکور درخواست خود را به آقای نجارچی تحویل و رسید دریافت دارند.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد