چگونگی ارجاع کار در گروه ۷

جلسه شماره ۱۳ هیات رییسه سوم گروه هفت، در تاریخ ۱ آبان ۹۵ با حضور اعضای هیات رییسه (آقایان مجتبی صالحی – امیر حلمی و عباس خسروبیگی) تشکیل و مواردی مطرح و تصمیم گیری شد. از جمله در خصوص نحوه تقسیم کارهای ارجاعی به کانون، بین کارشناسان عضو گروه ۷ موارد زیر مطرح گردید:

با توجه به مذاکراتی که برخی کارشناسان در این خصوص با اعضای هیات رییسه داشته اند – همچنین با عنایت به فعالیتهایی که از طرف هیات مدیره کانون در جهت تهیه نرم افزار مناسب ارجاع کار انجام شده و یا در دست اقدام است، مقرر گردید:

الف- تا قبل از خرید و استفاده از نرم افزار فوق؛ ارجاع کار در گروه ۷ بر مبنای “کارکرد قبلی – صلاحیت و حساسیت روی موارد خاص” صورت پذیرد.

ب- نظرات کارشناسی ارجاعی از کانون به کارشناسان جدید ابتدا توسط هیات رییسه گروه مطالعه و پس از تایید به متقاضی کارشناسی ارائه شود.

ج- کارهای تاسیساتی توسط آقای حلمی و کارهای گروه کامپیوتر توسط آقای خسروبیگی توزیع (ارجاع) شود.

د- مستندات مربوط به رعایت بند الف جهت پاسخگویی به اعتراضات همواره جمع آوری و آماده ارائه باشد (توسط ارجاع دهنده). ارجاع کار در دفتر صورتجلسات ثبت و به امضای اعضای هیات رییسه برسد.

اضافه می نماید: اولین هیات رییسه گروه ۷ (آقایان اسلامی – رفیعی – کریمی) در محدوده ۱۴ دی ۸۸ تا ۲۲ اسفند ۸۹ تعداد ۸ جلسه برگزار نموده بودند.

همچنین دومین هیات رییسه گروه ۷ (آقایان اسلامی – امیدی کیا – صالحی) در محدوده ۱۲ تیر ۹۲ تا ۱۴ شهریور ۹۴ تعداد ۱۳ جلسه برگزار نموده بودند.

و نهایتا هیات رییسه سوم گروه ۷ از تاریخ ۲۹ مهر ۹۴ تا کنون تعداد ۱۳ جلسه تشکیل داده اند.