چگونگی ارجاع کار در گروه ۷

جلسه شماره ۱۳ هیات رییسه سوم گروه هفت، در تاریخ ۱ آبان ۹۵ با حضور اعضای هیات رییسه (آقایان مجتبی صالحی – امیر حلمی و عباس خسروبیگی) تشکیل و مواردی مطرح و تصمیم گیری شد. از جمله در خصوص نحوه تقسیم کارهای ارجاعی به کانون، بین کارشناسان عضو گروه ۷ موارد زیر مطرح گردید:

با توجه به مذاکراتی که برخی کارشناسان در این خصوص با اعضای هیات رییسه داشته اند – همچنین با عنایت به فعالیتهایی که از طرف هیات مدیره کانون در جهت تهیه نرم افزار مناسب ارجاع کار انجام شده و یا در دست اقدام است، مقرر گردید:

الف- تا قبل از خرید و استفاده از نرم افزار فوق؛ ارجاع کار در گروه ۷ بر مبنای “کارکرد قبلی – صلاحیت و حساسیت روی موارد خاص” صورت پذیرد.

ب- نظرات کارشناسی ارجاعی از کانون به کارشناسان جدید ابتدا توسط هیات رییسه گروه مطالعه و پس از تایید به متقاضی کارشناسی ارائه شود.

ج- کارهای تاسیساتی توسط آقای حلمی و کارهای گروه کامپیوتر توسط آقای خسروبیگی توزیع (ارجاع) شود.

د- مستندات مربوط به رعایت بند الف جهت پاسخگویی به اعتراضات همواره جمع آوری و آماده ارائه باشد (توسط ارجاع دهنده). ارجاع کار در دفتر صورتجلسات ثبت و به امضای اعضای هیات رییسه برسد.

اضافه می نماید: اولین هیات رییسه گروه ۷ (آقایان اسلامی – رفیعی – کریمی) در محدوده ۱۴ دی ۸۸ تا ۲۲ اسفند ۸۹ تعداد ۸ جلسه برگزار نموده بودند.

همچنین دومین هیات رییسه گروه ۷ (آقایان اسلامی – امیدی کیا – صالحی) در محدوده ۱۲ تیر ۹۲ تا ۱۴ شهریور ۹۴ تعداد ۱۳ جلسه برگزار نموده بودند.

و نهایتا هیات رییسه سوم گروه ۷ از تاریخ ۲۹ مهر ۹۴ تا کنون تعداد ۱۳ جلسه تشکیل داده اند.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد