آشنایی با سیستمهای نوین اطلاع رسانی؛ جلسه ۳

پیرو برگزاری دوره آشنایی با سیستمهای نوین اطلاع رسانی برای گروه دوم و پس از مدتی وقفه؛ این دوره برای گروه سوم، امروز راس ساعت ۱۴:۳۰ در محل کانون برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این دوره توسط تلفن دعوت شده بودند. همانگونه که قبلا اعلام شده، شرکت در این دوره برای کلیه کارشناسان الزامیست.

برگزاری این دوره به صورت منظم برای بعدازظهرهای پنجشنبه هر هفته برنامه ریزی گردیده و با کارشناسان محترم عضو کانون تماس گرفته و زمان حضور به ایشان اعلام میشود.